Sa iyo ang itaas, sa akin ang ibaba... ng bahay

Sa iyo ang itaas, sa akin ang ibaba... ng bahay